Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ozorkowie udziela kompleksowej pomocy psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej dla dzieci, młodzieży, rodziców i innych dorosłych. Zgodnie z zarządzeniem Kuratora Oświaty w Łodzi Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ozorkowie wskazana jest do wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczeń o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania,  opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w dla dzieci niewidomych, słabowidzących, niesłyszących i słabo słyszących oraz z autyzmem, w tym zespołem Aspergera.  Jej misją jest wspieranie uczniów w procesie edukacji, to znaczy zapobieganie, redukowanie, minimalizowanie trudności, na jakie można napotkać młody człowiek w procesie uczenia się oraz funkcjonowania emocjonalnego i społecznego. Grono pedagogiczne tworzy kreatywna, otwarta na innowacje, wszechstronnie wykształcona kadra. Działalność terapeutyczna i diagnostyczna prowadzona jest w systematycznie unowocześnianej o nowe pomoce i narzędzia placówce. W codziennej pracy dostosowywane są metody, formy pracy do zmieniających się warunków oraz potrzeb i oczekiwań klientów. Kadra pedagogiczna stara się być bliżej swoich klientów poprzez spotkania na terenie poradni oraz w placówkach oświatowych.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ozorkowie poszerzyła bazę dydaktyczną o nowe materiały:

– ADOS-2 – badanie, które stosowane w diagnozowaniu dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Narzędzie jest użyteczne do badania zarówno osób niemówiących jak i dobrze posługujących się mową, dla osób z bardzo różnym natężeniem cech autyzmu;

– specjalistyczne programy multimedialne do pracy z dziećmi i młodzieżą podczas terapii pedagogicznych i logopedycznych;

  • – Photon Moduł Specjalne Potrzeby Edukacyjne (SPE) – zestaw pomocy do zajęć terapii pedagogicznej i zajęć rewalidacyjnych z uczniami ze spektrum autyzmu lub zaburzeniami emocjonalnymi i społecznymi;
  • SOUNDSORY® – multisensoryczne słuchawki powietrzno-kostne. Soundsory to multisensoryczny program terapeutyczny. Pomaga poprawiać zdolności ruchowepoznawcze. Program składa się ze specjalnie opracowanych utworów muzycznych, w których dokonano modyfikacji o charakterze neuro-akustycznym, oraz z szeregu ćwiczeń ruchowych.

Dodatkowo pracownicy placówki systematycznie poszerzają wiedzę i umiejętności, co wpływa na jakość prowadzonych terapii.