Deklaracja Dostępności

Wstęp

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Ozorkowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej:

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Ozorkowie

  • Daty publikacji  strony internetowej: 2022-01-08
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji:    2022-01-09

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawa z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne:

Nie wszystkie udostępnione pliki umożliwiają korzystanie z funkcji zmiany tekstu na mowę w celu odczytywania tekstu na głos. Pliki te zostały udostępnione przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

  • Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia : 2022-01-09
  • Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi dnia: 2022-01-09

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny prowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadki problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z  żądaniem zapewnienia   dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą  stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposobu kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawiania tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. 

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyższej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ozorkowie mieści się w Ozorkowie przy ul. Romualda Traugutta 1. Wejście do placówki oraz jej wewnętrzna struktura (parter, I piętro) opierają się na schodach, których pokonanie może stanowić pewną uciążliwość dla osób ograniczonych ruchowo. Istnieje jednak możliwość pokonania tych utrudnień za pomocą schodołazu gąsienicowego, który uruchamiany jest po uprzednim poinformowaniu pracownika Poradni o takiej konieczności. Tę informację należy przekazać przez naciśnięcie dzwonka alarmującego, umieszczenie przy zewnętrznej elewacji budynku, nieopodal zewnętrznych drzwi prowadzących do placówki. Z uwagi na ograniczoną powierzchnię użytkową Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nie zdecydowała się na instalację windy, pochylni oraz platformy dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Poradnia nie dysponuje specjalnie wyodrębnionym parkingiem dla osób niepełnosprawnych. Miejsce to zostało wyodrębnione na parkingu znajdującym się po przeciwnej stronie ulicy, przy której budynek ma swoją siedzibę. W przypadku braku wolnego miejsca, po uprzednim poinformowaniu pracownika Poradni, istnieje możliwość udostępnienia parkingu przeznaczonego dla potrzeb pracowników placówki.  Nie istnieją przeciwwskazania do wstępu z psem asystującym.  Placówce nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu ani online.

Aplikacje mobilne

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych.